مناقصه

عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت سوم)

عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

روکش-اسفالتدریافت

ادامه مطلب

عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب(نوبت دوم)

عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

پارکهادریافت

ادامه مطلب

خرید سموم مورد نیاز (نوبت اول)

خرید سموم مورد نیاز (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

سمدریافت

ادامه مطلب

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت دوم)

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

بازسازیدریافت

ادامه مطلب

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت اول)

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

img-11دریافت

ادامه مطلب

نظافت،رفت و روب و جمع آوری پسماند عادی شهرداری شاهین شهر(نوبت اول)

نظافت،رفت و روب و جمع آوری پسماند عادی شهرداری شاهین شهر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

pasmand1دریافت

ادامه مطلب

عملیات اجرایی روکش آسفالت سطح شهر(نوبت دوم)

عملیات اجرایی روکش آسفالت سطح شهر(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

روکشدریافت

ادامه مطلب

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت پنجم)

احداث پارک محله ای با اولویت نسیم 5 (نوبت پنجم) 150 150 شهرداری شاهین شهر

پارک-نسیم-پنجدریافت

ادامه مطلب

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری 150 150 شهرداری شاهین شهر

اتوبوسدریافت

ادامه مطلب

عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت اول)

عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر

آسفالتدریافت

ادامه مطلب