مناقصه

آگهي مناقصه عمومی خرید دوریین نوبت اول

آگهي مناقصه عمومی خرید دوریین نوبت اول 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهي-مناقصه-عمومی-خرید-دوریین-نوبت-اولدریافت

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات قطعات الکترولیز

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات قطعات الکترولیز 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-قطعات-الکترولیزدریافت

ادامه مطلب

تجدیدآگهی مناقصه نوبت دوم خرید سم

تجدیدآگهی مناقصه نوبت دوم خرید سم 450 362 شهرداری شاهین شهر

تجدیدآگهی-مناقصه-نوبت-دوم-خرید-سمدریافت

ادامه مطلب

مناقصه 28 دستگاه خودرو استیجاری

مناقصه 28 دستگاه خودرو استیجاری 450 362 شهرداری شاهین شهر

مناقصه-28-دستگاه-خودرو-استیجاریدریافت

ادامه مطلب

تجدید مناقصه عمومی بهره برداری و جابجائی مسافرین خط گلدیس سال (نوبت چهارم ) 1400

تجدید مناقصه عمومی بهره برداری و جابجائی مسافرین خط گلدیس سال (نوبت چهارم ) 1400 450 362 شهرداری شاهین شهر

اسناد-تجدیدمناقصه-عمومی-بهره-برداری-و-جابجائی-مسافرین-خط-گلدیس-سال-نوبت-چهارم-1400دریافت

ادامه مطلب

مناقصه خودرو استیجاری نوبت اول

مناقصه خودرو استیجاری نوبت اول 450 362 شهرداری شاهین شهر

مناقصه-خودرو-استیجاری-نوبت-اولدریافت

ادامه مطلب

مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تعریض یک محور خیابان عطار

مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تعریض یک محور خیابان عطار 450 362 شهرداری شاهین شهر

عملیات-تعریض-یک-محور-خیابان-عطاردریافت

ادامه مطلب

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول رنگ آمیزی جداول سطح شهر

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول رنگ آمیزی جداول سطح شهر 450 362 شهرداری شاهین شهر

آگهي-مناقصه-عمومی-رنگ-آمیزی-جداول-سطح-شهردریافت

ادامه مطلب

تجدیدمناقصه عمومی بهره برداری و جابجائی مسافرین خط گلدیس سال (نوبت سوم)

تجدیدمناقصه عمومی بهره برداری و جابجائی مسافرین خط گلدیس سال (نوبت سوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر

تجدیدمناقصه-عمومی-بهره-برداری-و-جابجائی-مسافرین-خط-گلدیس-سال-نوبت-سوم-1400دریافت

ادامه مطلب

واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر در خطوط 1 و 2 گلدیس شاهین شهر

واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر در خطوط 1 و 2 گلدیس شاهین شهر 450 362 شهرداری شاهین شهر

اسناد-تجدیدمناقصه-عمومی-بهره-برداری-و-جابجائی-مسافرین-خط-گلدیس-سال-نوبت-دوم-1400-1-1دریافت

ادامه مطلب