آگهی مناقصه عمومی بخشی از عملیات اجرایی احداث پناهگاه حیوانات بلاصاحب (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی بخشی از عملیات اجرایی احداث پناهگاه حیوانات بلاصاحب (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر