آگهی مناقصه عمليات اجرايي تراش و ترميم آسفالت معابر سطح شهر (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمليات اجرايي تراش و ترميم آسفالت معابر سطح شهر (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر