آگهی مزایده فروش 4 قطعه زمین سطح شهر(نوبت سوم)

آگهی مزایده فروش 4 قطعه زمین سطح شهر(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر