مزایده واگذاری 11 واحد تجاری 2 واحد اداری 1واحد انبار سیتی سنتر نور (نوبت اول)

مزایده واگذاری 11 واحد تجاری 2 واحد اداری 1واحد انبار سیتی سنتر نور (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر