آگهی مزایده فروش 10قطعه زمین مسکونی طرح تفکیکی نیایش (نوبت اول)

آگهی مزایده فروش 10قطعه زمین مسکونی طرح تفکیکی نیایش (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر