آگهی مزایده عمومی نوبت اول CNG پردیس (نوبت اول)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول CNG پردیس (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر