عملیات اجرایی لکه گیری آسالت معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار امام خمینی (ره) (نوبت اول)

عملیات اجرایی لکه گیری آسالت معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار امام خمینی (ره) (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر