عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سطح شهر با اولویت معابر جنوب بلوار امام خمینی (ره) (نوبت اول)

عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سطح شهر با اولویت معابر جنوب بلوار امام خمینی (ره) (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر