عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر (نوبت اول)

عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر (نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر