آگهی مزایده نه واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت دوم)

آگهی مزایده نه واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر