مناقصه عمومی (نوبت اول) عمليات اجرايي لکه گيري آسفالت معابر اولویت شمال بلوار امام خمینی (ره)

مناقصه عمومی (نوبت اول) عمليات اجرايي لکه گيري آسفالت معابر اولویت شمال بلوار امام خمینی (ره) 150 150 شهرداری شاهین شهر