آگهی مزایده نوبت اول 2 واحد آموزشی فرهنگسرای اشراق

آگهی مزایده نوبت اول 2 واحد آموزشی فرهنگسرای اشراق 450 362 شهرداری شاهین شهر