آگهی مزایده واحد شماره 4 طبقه همکف نگارستان (نوبت سوم)

آگهی مزایده واحد شماره 4 طبقه همکف نگارستان (نوبت سوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر