آگهی مزایده فروش 10 پلاک مسکونی سطح شهر (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش 10 پلاک مسکونی سطح شهر (نوبت دوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر