آگهی مزایده اجاره 9 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت اول)

آگهی مزایده اجاره 9 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی (نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر