آگهی مزایده نوبت اول سه واحد پارکینگ طبقاتی

آگهی مزایده نوبت اول سه واحد پارکینگ طبقاتی 450 362 شهرداری شاهین شهر