آگهي مناقصه عمومی خرید دوریین نوبت اول

آگهي مناقصه عمومی خرید دوریین نوبت اول 450 362 شهرداری شاهین شهر