آگهی مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی سطح شهر

آگهی مزایده فروش 11 قطعه پلاک مسکونی سطح شهر 450 362 شهرداری شاهین شهر