تجدید آگهی مزایده 10 پلاک نیایش طالقانی پردیس نوبت دوم

تجدید آگهی مزایده 10 پلاک نیایش طالقانی پردیس نوبت دوم 450 362 شهرداری شاهین شهر