تجدیدآگهی مناقصه نوبت دوم خرید سم

تجدیدآگهی مناقصه نوبت دوم خرید سم 450 362 شهرداری شاهین شهر