آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات قطعات الکترولیز

آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات قطعات الکترولیز 450 362 شهرداری شاهین شهر