مناقصه 28 دستگاه خودرو استیجاری

مناقصه 28 دستگاه خودرو استیجاری 450 362 شهرداری شاهین شهر