آگهی مزایده فروش 10 قطعه زمین نیایش

آگهی مزایده فروش 10 قطعه زمین نیایش 450 362 شهرداری شاهین شهر