مزایده تالار و بام سبز سیتی سنتر نور نوبت دوم

مزایده تالار و بام سبز سیتی سنتر نور نوبت دوم 450 362 شهرداری شاهین شهر