آگهی مزایده نوبت دوم 3 واحد تجاری های پارکینگ فردوسی

آگهی مزایده نوبت دوم 3 واحد تجاری های پارکینگ فردوسی 450 362 شهرداری شاهین شهر