آگهی مزایده فروش 20 پلاک نیایش نوبت اول

آگهی مزایده فروش 20 پلاک نیایش نوبت اول 450 362 شهرداری شاهین شهر