مناقصه خودرو استیجاری نوبت اول

مناقصه خودرو استیجاری نوبت اول 450 362 شهرداری شاهین شهر