آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واحد تجاری شماره 3 طبقه همکف نگارستان

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واحد تجاری شماره 3 طبقه همکف نگارستان 450 362 شهرداری شاهین شهر