آگهی مزایده عمومی فروش 6 پلاک مسکونی نیایش طالقانی پردیس نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی فروش 6 پلاک مسکونی نیایش طالقانی پردیس نوبت دوم 450 362 شهرداری شاهین شهر