آگهی مزایده عمومی فروش 19 پلاک سطح شهر نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی فروش 19 پلاک سطح شهر نوبت دوم 450 362 شهرداری شاهین شهر