مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تعریض یک محور خیابان عطار

مناقصه عمومی نوبت اول عملیات تعریض یک محور خیابان عطار 450 362 شهرداری شاهین شهر