آگهی مزایده عمومی نوبت اول واحد شماره 2 طبقه همکف نگارستان

آگهی مزایده عمومی نوبت اول واحد شماره 2 طبقه همکف نگارستان 450 362 شهرداری شاهین شهر