آگهی مزایده نوبت اول ترامپولین و پارک بادی حافظ شمالی

آگهی مزایده نوبت اول ترامپولین و پارک بادی حافظ شمالی 450 362 شهرداری شاهین شهر