مزایده نوبت اول 26 واحد تجاری و 3واحد اداری و یک واحد انبار سیتی سنتر نور

مزایده نوبت اول 26 واحد تجاری و 3واحد اداری و یک واحد انبار سیتی سنتر نور 450 362 شهرداری شاهین شهر