واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر در خطوط 1 و 2 گلدیس شاهین شهر

واگذاری خدمات اتوبوسرانی و جابجائی مسافر در خطوط 1 و 2 گلدیس شاهین شهر 450 362 شهرداری شاهین شهر