بهره برداری از بام سبز و دو واحد تجاری (تالارهای قدیمی) قلب شهر(نوبت اول)

بهره برداری از بام سبز و دو واحد تجاری (تالارهای قدیمی) قلب شهر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر