بهره برداری از محل باجه فروش اغذیه و فلافل(نوبت اول)

بهره برداری از محل باجه فروش اغذیه و فلافل(نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر