واگذاری فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان عطار (نوبت دوم)

واگذاری فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان عطار (نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر