زیرسازی و جدولگذاری معابر محله فدک(نوبت دوم)

زیرسازی و جدولگذاری معابر محله فدک(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر