بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت دوم)

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر