روغن سوخته اتوبوسهای شهری(نوبت دوم)

روغن سوخته اتوبوسهای شهری(نوبت دوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر