روغن سوخته اتوبوسهای شهری(نوبت دوم)

روغن سوخته اتوبوسهای شهری(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر