واگذاری تعداد 10 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی (نوبت چهارم)

واگذاری تعداد 10 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی (نوبت چهارم) 150 150 شهرداری شاهین شهر