رهن و اجاره تعدای واحد تجاری،اداری مجتمع تجاری نور(نوبت اول)

رهن و اجاره تعدای واحد تجاری،اداری مجتمع تجاری نور(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر