نظافت،رفت و روب و جمع آوری پسماند عادی شهرداری شاهین شهر(نوبت اول)

نظافت،رفت و روب و جمع آوری پسماند عادی شهرداری شاهین شهر(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر