بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت اول)

بازسازی 8 دستگاه اتوبوس شهری(نوبت اول) 150 150 شهرداری شاهین شهر