واگذاری 3 واحد تجاری و 7 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت سوم)

واگذاری 3 واحد تجاری و 7 واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی فردوسی(نوبت سوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر