واگذاری یک واحد خدماتی واقع در ساختمان نگارستان(نوبت دوم)

واگذاری یک واحد خدماتی واقع در ساختمان نگارستان(نوبت دوم) 150 150 شهرداری شاهین شهر