واگذاری 3 واحد تجاری و 13 واحد خدماتی واقع در خیابان فردوسی(نوبت اول)

واگذاری 3 واحد تجاری و 13 واحد خدماتی واقع در خیابان فردوسی(نوبت اول) 450 362 شهرداری شاهین شهر