خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری (نوبت دوم)

خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری (نوبت دوم) 450 362 شهرداری شاهین شهر